Prezydent podpisał nowelizację ustawy PORD. 4 czerwca jednak zmiany.

Podpisana właśnie przez prezydenta RP Uchwała sejmu zmieniająca ustawę Prawo o ruchu drogowym od 4 czerwca 2018 znosi obowiązek noszenia przy sobie i okazywania dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC. Dzięki systemowi CEPIK 2.0 dokumenty te będą widniały w systemie podczas kontroli. Wirtualnie również odbędzie się zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych a kierowca otzyma odpowiednie pokwitowanie, zwrot tych dokumentów również zostanie odnotowany poprzez bazy danych dostępnych dla funkcjonariuszy np. Policji czy GITD. Papierową wersję dowodu rejestracyjnego nadal będzie należało okazywać podczas badania diagnostycznego na stacjach kontroli pojazdów.

System CEPIK 2.0 będzie wdrażany stopniowo co pozwoli uniknąć większych awarii i pomyłek. Do tej pory obowiązek posiadania przy sobie dokumentów regulował artykuł 38  PORD:

Art. 38. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;

3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;

3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978);

4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Za brak każdego z obowiązkowych dokumentów groził mandat karny w wysokości 50 zł.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!