Nowe rozporządzenie o egzaminowaniu. Analiza zmian wobec obowiązujących przepisów.

Egzaminator (od 1 stycznia 2020 r)

W paragrafie 13 ustęp 3 modyfikacja punktu 5:
Przydzielenie przed każdym egzaminem państwowym przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego, poprzez losowy dobór osoby egzaminowanej do egzaminatora, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, osób zakwalifikowanych na egzamin – egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminów państwowych. W przypadku awarii systemu dopuszcza się ręczny losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów.

W paragrafie 13 ustęp 3 dodanie punktu 6:
Osoby egzaminowane przydziela się egzaminatorom z zachowaniem następujących warunków:
1) osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4,
2) osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4,
3) egzaminatorowi przydziela się:
a) nie więcej niż osiem części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,
b) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny.
4) egzaminator przeprowadza egzaminy w zakresie części praktycznej egzaminu nie więcej niż przez osiem godzin na dobę.
4. Dopuszcza się wydłużenie czasu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 wyłącznie o czas, który niezbędny jest do zakończenia egzaminu rozpoczętego przed zakończeniem 8 godzin pracy egzaminatora.


Na grafice załącznik nr 1 do rozporządzenia

Czterokołowiec (od 1 lipca 2019 r)

W paragrafie 13 ustęp 1 punkt 1:
Przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem obowiązkowego wyposażenia dla kategorii AM, A1, A2, A takiego jak kamizelki, kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie, środki łączności zapewniające porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, wyłącza się z tego obowiązku osobę niepełnosprawną egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM przy użyciu czterokołowca lekkiego.

W paragrafie 13 ustęp 1 punkt 3:
zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci obuwia pełnego, zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy
lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawic zakrywających całe dłonie wyłącza się z tego obowiązku osobę niepełnosprawną egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM przy użyciu czterokołowca lekkiego.


W załączniku nr 2 do rozporządzenia zmieniają się wartości tabeli nr 2. Uwzględnione zostały zadania egzaminacyjne przeprowadzane na placu manewrowym kategorii AM dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.

W tabeli 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia do zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym zostały dodane obowiązki dla czterokołowca lekkiego w przypadku egzaminowania osoby niepełnosprawnej dla kategorii AM. Mowa o manewrach parkowania prostopadłego, skośnego, równoległego, manewrze zawracania do tej pory dostępnych tylko dla kategorii B i B1 oraz wyłączenie tej osoby z obowiązkowego hamowania wykonywanego w sytuacjach awaryjnych dla kategorii AM, A1, A2, A.

Poniżej cały projekt rozporządzenia do pobraniu w formacie pdf

Poniżej nowe rozporządzenie o egzaminowaniu

Wprowadzono także szereg przepisów dotyczących wymagań stosowanych na egzaminie państwowym w tym między innymi ze względu na wątpliwości interpretacyjne i związane z tym różne traktowanie osób egzaminowanych w różnych ośrodkach egzaminowania dodano przepis § 10 ust. 2 pkt 5, który doprecyzowuje konieczność przedłożenia zaświadczenia o szkoleniu uzupełniającym przez osoby, które chcą mieć przeprowadzony egzamin pojazdem ośrodka szkolenia kierowców w którym odbywały to szkolenie. Mając na względzie wątpliwości dotyczące ważności części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy zdanego przez osobę przystępującą do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, a następnie po uzyskaniu negatywnego – 103 – wyniku egzaminu, po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami osoby przystępujące ponownie do egzaminu jako osoby nie posiadające już uprawnień wprowadzono przepis ust. 4 wskazujący, że osoba po cofnięciu uprawnień traktowana jest jak osoba po raz pierwszy przystępująca do egzaminu czyli osoba która ponownie musi uzyskać pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!