Pismo (odpowiedź) od Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zezwolenia (zezwalające) na szkolenie w czasie trwania pandemii

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.page1image47015104

Departament Transportu Drogowego Znak sprawy: DTD-5.4411.339.2020

Odpowiadając na pismo z dnia 28 października 2020 r. w sprawie działalności szkół nauki jazdy w dobie pandemii, Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury przekazuje następujące Informacje.

Od czasu, kiedy na terenie naszego kraju został wprowadzony stan epidemii, część przepisów mających wpływ na działalność podmiotów szkolących zostało zmienionych w taki sposób, aby podmioty te mogły utrzymać swoją działalność usługową. Na tej podstawie, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) przedłużyły m.in. ważność prawa jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy i egzaminatora w przypadku, gdy ważność tych dokumentów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego abo stanu epidemii. Ponadto w ustawie tej wprowadzono także przepis, umożliwiający podmiotom szkolącym przeprowadzanie zajęć z części teoretycznej z wykorzystaniem metod on-line, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Rozwiązanie takie poprawiło bezpieczeństwo epidemiologiczne prowadzonych wykładów oraz zagwarantowało ciągłość świadczonych usług przez ośrodki szkolenia kierowców.

W ostatnim czasie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) ustanowiło, że zakaz organizowania zgromadzeń innych niż te, które określone są w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), nie stosuje się m.in. do szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o ruchu drogowym, transporcie drogowym i kierujących pojazdami. Rozwiązanie takie również zapewniło możliwość dalszego prowadzenia szkoleń w podmiotach szkolących bez zakłóceń, pomimo licznych zakazów i nakazów związanych z kryzysową sytuacją epidemiologiczną.

Wymienione powyżej przykłady wprowadzonych rozwiązań prawnych świadczą, że wspieramy całą branżę szkoleniową jak tylko najlepiej możemy. Dzięki tym wszystkim działaniom, ośrodki szkolenia kierowców praktycznie bez poważniejszych przerw mogły i mogą świadczyć usługi w całym okresie związanym ze stanem epidemii. Warto przy tym mieć świadomość, że nie wszystkie branże miały tyle szczęścia. Kwestie ewentualnego wsparcia finansowego dla podmiotów szkolących znajdują się poza kompetencjami Ministerstwa Infrastruktury.

Dokument podpisany elektronicznie przez: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Oryginał dokumentu do wglądu w biurze wydawnictwa zdajtesty.pl

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!