Wielkie zmiany w szkoleniu kierowców na koniec 2022 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Najważniejsze postulaty:

 • szkolenie z osobą towarzyszącą
 • szkolenie osób posiadających prawo jazdy
 • szkolenie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień
 • rezygnacja z podziału na super OSK
 • wyższe wymagania dla kandydatów na instruktorów, wykładowców i egzaminatorów
 • warsztaty dla instruktorów raz na dwa lata
 • obowiązkowe warsztaty dla instruktorów techniki jazdy
 • obowiązkowy przedmiot dla czwartoklasistów „wychowanie komunikacyjne
 • wyższe wymagania dla osób przeprowadzających kontrolę OSK
 • utajniona baza pytań na prawo jazdy
 • jednoznaczność błędów skutkujących przerwaniem egzaminu
 • kurs dokształcający w okresie próbnym za 2 wykroczenia w ruchu drogowym

Proponowane zmiany mają zostać ostatecznie przyjęte w IV kwartale 2022 roku.

Poniżej pełny tekst projektu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w związku z negatywną oceną procesu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy wyrażoną w raporcie NIK z września 2015 r. nr KIN-4101-04-00/2014 Nr ewid. 149/2015/P/14/033/KIN, oraz w odpowiedzi na wnioski i uwagi organizacji społecznych zrzeszających zarówno podmioty prowadzące szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Wyniki przeprowadzanych kontroli wskazują, na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wpływa m.in. nie do końca skuteczny system szkolenia kierowców. Szkolenie i zdanie egzaminu nadal nie przyucza do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drogach (szczególnie szybkiego ruchu). Niedoświadczeni kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego. Chociaż uzyskanie prawa jazdy w Polsce jest wciąż znacznie trudniejsze niż w pozostałych krajach UE, rygoryzm egzaminów nie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Młodzi kierowcy są w Polsce sprawcami co piątego wypadku drogowego. O nieskuteczności polskiego systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami świadczą główne przyczyny wypadków powodowanych przez młodych wiekiem (do 24 lat) i stażem (do 2 lat) kierowców: nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania wobec pieszego.
Biorąc pod uwagę powyższe, organizacje społeczne zrzeszające zarówno instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów jak i kierowców wystąpiły do Ministra Infrastruktury z postulatami o dokonanie szeregu zmian w zasadach prowadzeniu ośrodków szkolenia przeprowadzania i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy, oraz w zasadach organizacji egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. W ich ocenie niska zdawalność części praktycznej egzaminu państwowego nie jest wyłącznie spowodowana słabą jakością wyszkolenia kandydatów na kierowców, ale także organizacją egzaminów.

Projekt ustawy ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców co będzie miało wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli.

Projekt ustawy:

 • wprowadza możliwość odbywania szkolenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami w formie kursu rozszerzonego z osoba towarzyszącą (opiekunem prawnym osoby szkolonej),
 • wprowadza możliwość szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami lub ubiegającymi się o przywrócenie cofniętych lub zatrzymanych praw jazdy,
 • wprowadza rezygnację z podziału ośrodków szkolenia kierowców (OSK) na zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania.
 • wprowadza wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcy oraz egzaminatora. Zaproponowano również zmniejszenie częstotliwości odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów (z 1 roku na 2 lata). Wprowadzono również odbycie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów techniki jazdy,
 • wprowadza zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania karty rowerowej przez wprowadzenie w klasie 4 szkoły podstawowej obowiązkowego przedmiotu „wychowanie komunikacyjne”,
 • wprowadza wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli w OSK, co przyczyni się do poprawy jakości przeprowadzanych kontroli,
 • wprowadza ograniczenie, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • wprowadza jednoznaczne wskazane błędy popełniane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, skutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu,
 • wprowadza wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na egzaminatorów,
 • zmienia obowiązek odbycia w okresie próbnym w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, obowiązkowego kursu dokształcającego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym dla wszystkich młodych kierowców, tak aby szkolenie odbywały osoby, które popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym w okresie próbnym.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!