Ogromne zmiany w PRAWIE o RUCHU DROGOWYM. Wiele definicji nieaktualnych. CZĘŚĆ 3

Zmiany dotyczą wybiórczych artykułów z ustawy prawo o ruchu drogowym. Kursywą zostały oznaczone artykuły likwidowane lub zastępowane 21 września 2022 roku. Bezpośrednio pod nimi, półgrubą czcionką oznaczone zostały artykuły obowiązujące od 21 września 2022 roku. Sens zmian w tej części opiera się głównie na zmianach w nazewnictwie, np: droga dla pieszych zamiast chodnika, droga o nawierzchni gruntowej zamiast drogi gruntowej, itd.

Włączanie się do ruchu 

Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: 

1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania; 

[2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;] 

<2) na drogę z pola lub na drogę o nawierzchni twardej z drogi o nawierzchni gruntowej;

[3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;] 

<3) na jezdnię z pobocza, z drogi dla pieszych lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;> 

[3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;] 

<3a)na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów;> 

Przecinanie się kierunków ruchu 

3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 

  • 1)  wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
    z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
  • 2)  omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się
    w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
  • 3)  jazdy wzdłuż po [chodniku] <drodze dla pieszych> lub przejściu dla
    pieszych, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 6, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2.
  • [4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.] 

<4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych irowerów, jest obowiązany jechać powoli iustąpić pierwszeństwa pieszemu.> 

[5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.] 

<5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym, ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.> 

[6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.] 

<6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy drodze dla pieszych lub drodze dla pieszych i rowerów. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.> 

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. 

Art. 27. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla [rowerzystów] <rowerów>, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność iustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe. 

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów <, drodze dla pieszych i rowerów>, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. 

2. (uchylony) 

[3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.] 

<3.Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.> 

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla [rowerzystów] <rowerów> i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. 

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych 

Art. 33. [1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.] 

<1.Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.> 

1a.Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną może zatrzymać się w śluzie [rowerowej] <dla rowerów> obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy wzamierzonym kierunku izająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5. 

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
[2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;] 

<2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;> 

Art. 33a. [1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.] 

<1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.> 

[2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.] 

<2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.> 

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się: 

1)  ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2)  przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
<3) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: 

a)  pasa ruchu dla rowerów,
b)  przejazdu dla rowerów,
c)  jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.>

Art. 33b. [1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.] 

<1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, wktórym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając zdrogi dla pieszych irowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.> 

[2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.] 

<2.Korzystanie zdrogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.> 

3. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: 

1)  ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2)  przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3)  czepiania się pojazdów;
<4) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z przejazdu dla rowerów.> 

4. Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę [twardą] <o nawierzchni twardej> w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę. 

Ruch zwierząt

Zabrania się jazdy wierzchem: 

1)  bez uzdy;
2)  obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3)  po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po
drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
4)  po drodze <o nawierzchni> twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5)  po drodze <o nawierzchni> twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.

Zabrania się: 

1)  pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami znumerem drogi
międzynarodowej, apo innej [drodze twardej] <drodze onawierzchni
twardej>
– w okresie od zmierzchu do świtu;
2)  pędzenia zwierząt po [drodze twardej] <drodze o nawierzchni twardej>
osobie w wieku poniżej 13 lat;
3)  pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną
odległość;
4)  zatrzymywania zwierząt na jezdni;
[5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.] <5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów.>

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!