Testy w języku ukraińskim kategoria B / Тести з української мови категорія Б (część 2 / Частина 2)

Czy opuszczając ten pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи потрібно бути особливо обережним, виїжджаючи з цієї смуги?

Czy podczas ustalania bezpiecznego odstępu od zaparkowanych pojazdów powinieneś brać pod uwagę możliwość otwarcia się drzwi w jednym z nich?

Чи варто, визначаючи безпечну дистанцію до припаркованих транспортних засобів, враховувати можливість відкриття дверей на одному з них?

Czy na tym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać?

Чи дозволяється обгін на цьому перехресті?

Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność?

Чи варто бути особливо обережним у цій ситуації?

Czy skręcając w prawo na tym skrzyżowaniu jesteś zobowiązany do zatrzymania się przed sygnalizatorem?

Чи зобов’язані ви, повертаючи на цьому перехресті, зупинятися на світлофорі?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator?

Чи дозволено вам у цій ситуації проїхати світлофор?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie przed zapaleniem się sygnału czerwonego?

Чи дозволено вам у цій ситуації в’їхати на перехрестя до того, як увімкнеться червоний сигнал?

Czy pojazd wjeżdżający na tak oznakowane skrzyżowanie ma pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się dookoła wyspy centralnej?

Чи має транспортний засіб, що в’їжджає на таке позначене перехрестя, перевагу перед транспортним засобом, що рухається навколо центрального острова?

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania równorzędnego?

Ви наближаєтеся до паралельного перехрестя в цій ситуації?

Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu należy zachować szczególną ostrożność?

Чи варто бути особливо уважним, повертаючи ліворуч на цьому перехресті?

Czy jadąc prosto przez to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony?

Проїжджаючи прямо через це перехрестя, чи маєте ви перевагу перед транспортним засобом справа?

Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem?

Ви наближаєтеся до дороги з перевагою у видимій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności?

Чи зобов’язані ви проявляти особливу обережність у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność?

Чи варто бути особливо обережним у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo na skrzyżowaniu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony?

Чи зобов’язані ви в даній ситуації при повороті ліворуч на перехресті дати дорогу транспортному засобу праворуч?

Czy zamierzając kontynuować jazdę drogą z pierwszeństwem, masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz?

Якщо ви маєте намір продовжувати рух по пріоритетній дорозі, чи зобов’язані ви вмикати лівий поворотник?

Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy?

Чи маєте ви право в даній ситуації змінити смугу руху направо?

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego z zaporami?

У наведеній вище ситуації ви наближаєтеся до залізничного переїзду зі шлагбаумами?

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego bez zapór?

У наведеній вище ситуації ви наближаєтеся до залізничного переїзду без шлагбаумів?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy bez zatrzymania po upewnieniu się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy?

У наведеній ситуації чи маєте ви право в’їхати на залізничний переїзд без зупинки, переконавшись, що не наближається залізничний транспорт?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy?

У наведеній ситуації чи маєте ви право пройти на залізничний переїзд?

Czy w przedstawionej sytuacji pojazd jadący z przeciwka ma pierwszeństwo?

Чи має в наведеній ситуації перевагу в русі зустрічний транспортний засіб?

Czy w przedstawionej sytuacji przed wjazdem na skrzyżowanie obowiązkowo trzeba się zatrzymać?

У представленій ситуації чи обов’язкова зупинка перед виїздом на перехрестя?

Czy w przedstawionej sytuacji na tym skrzyżowaniu masz prawo zawrócić?

У наведеній ситуації чи маєте ви право розвернутися на цьому перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście?

У наведеній ситуації при повороті праворуч ви поступитеся дорогою велосипедисту?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo najechać na linię ciągłą?

У представленій ситуації чи маєте ви право переходити за суцільну лінію?

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną?

У представленій ситуації ви наближаєтеся до перехрестя з другорядною дорогою?

Czy wjeżdżając na to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony?

Чи маєте ви перевагу при в’їзді на це перехрестя перед транспортним засобом ліворуч?

Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżając na to skrzyżowanie musisz się bezwzględnie zatrzymać?

У представленій ситуації чи обов’язково потрібно зупинятися на цьому перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony?

Чи слід у наведеній ситуації дати дорогу транспортному засобу праворуч?

Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony?

У представленій ситуації чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом праворуч?

Czy w przedstawionej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pojazdom wyjeżdżającym z lewej strony?

Чи слід у наведеній ситуації дати дорогу транспортним засобам, які виїжджають зліва?

Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony?

У наведеній ситуації чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом зліва?

Czy przed tą linią (złożoną z trójkątów) należy bezwzględnie się zatrzymać?

Чи обов’язково зупинятися перед цією лінією (з трикутників)?

Czy jadąc tym pasem ruchu masz prawo kontynuować jazdę na wprost?

Якщо ви рухаєтеся цією смугою, чи дозволено вам продовжувати рух прямо?

Czy w tej sytuacji policjant kierujący ruchem umożliwia Ci wykonanie manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu?

У цій ситуації поліцейський, який регулює рух, дозволяє вам повернути ліворуч на перехресті?

Czy w tej sytuacji podczas wyprzedzania masz prawo przejechać przez linię na środku jezdni?

Чи дозволяється в цій ситуації при обгоні перетинати смугу посеред дороги?

Czy w przedstawionej sytuacji dojechałeś do przejścia dla pieszych?

У наведеній вище ситуації ви дійшли до пішохідного переходу?

Czy w przedstawionej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzania rowerzysty?

Чи варто утримуватися від обгону велосипедиста в даній ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji opuszczasz autostradę?

Ви з’їжджаєте з шосе в представленій ситуації?

Czy zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje za najbliższym skrzyżowaniem?

Чи діє заборона, виражена цим знаком, за межами найближчого перехрестя?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni na moście?

У наведеній ситуації чи маєте ви право зупинити транспортний засіб на дорозі на мосту?

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo zawrócić na skrzyżowaniu?

У наведеній ситуації чи маєте ви право розвернутися на перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżasz na autostradę?

Ви виїжджаєте на шосе в представленій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo pojechać prosto przez skrzyżowanie?

Чи дозволено вам у цій ситуації проїхати перехрестя прямо?

Czy w tej sytuacji jesteś informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową?

У цій ситуації ви поінформовані, що ви їдете по дорозі з одностороннім рухом?

Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie?

Чи варто продовжувати рух через перехрестя в цій ситуації?

Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?

Чи діє заборона, виражена вертикальним знаком, розміщеним праворуч від дороги, від місця його розміщення до найближчого перехрестя включно?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni?

У цій ситуації чи є у вас пріоритет на звуженій ділянці дороги?

Czy w tej sytuacji dozwolone jest zawracanie na skrzyżowaniu?

Чи можна в цій ситуації розворот на перехресті?

Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa, powinno nastąpić każdorazowo przed znakiem „STOP”?

Чи слід у цій ситуації зупиняти транспортний засіб, щоб дати дорогу кожного разу перед знаком «СТОП»?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek każdorazowo zatrzymać swój pojazd przed wjazdem na skrzyżowanie?

У цій ситуації чи зобов’язані ви щоразу зупиняти транспортний засіб перед виїздом на перехрестя?

Czy w tej sytuacji zabrania się wjazdu na jezdnię za tym znakiem pionowym?

Чи заборонено в цій ситуації виїзд на дорогу за цим вертикальним знаком?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na drogę za tym znakiem pionowym, jeżeli nie utrudnisz ruchu innym pojazdom?

У цій ситуації чи маєте ви право виїжджати на дорогу за цим вертикальним знаком, якщо ви не заважаєте руху інших транспортних засобів?

Czy po wjeździe na drogę oznaczoną tymi znakami pionowymi, masz prawo kontynuować jazdę z prędkością 30 km/h?

Після виїзду на дорогу, позначену цими вертикальними знаками, чи можна продовжувати рух зі швидкістю 30 км/год?

Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, masz prawo kontynuować jazdę prawym pasem ruchu?

У цій ситуації, якщо ви керуєте легковим автомобілем, чи дозволено вам продовжувати рух у правій смузі?

Czy w tej sytuacji jesteś uprzedzany, że skręcając w prawo za znakiem wjedziesz na drogę bez przejazdu?

У цій ситуації вас попередили, що коли ви повертаєте праворуч після знаку, ви виїдете на дорогу без переходу?

Czy w tej sytuacji widząc ten znak poziomy w postaci trójkątów masz obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed wjazdem na drogę z pierwszeństwem?

У цій ситуації, коли ви бачите цей горизонтальний знак у вигляді трикутників, чи зобов’язані ви щоразу зупинятися перед виїздом на дорогу з перевагою?

Czy w tej sytuacji widoczny bezpośrednio przed tobą znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym B-20 „STOP”?

Чи позначає в даній ситуації горизонтальний знак, який видно прямо перед вами, місце зупинки транспортного засобу у сполученні з вертикальним знаком В-20 «СТОП»?

Czy widoczne znaki poziome w postaci strzałek na jezdni, nakazują jazdę tylko we wskazanym kierunku, z pasów ruchu, na których się znajdują?

Видимі горизонтальні знаки у вигляді стрілок на дорозі вимагають руху лише у вказаному напрямку, зі смуг, на яких вони розташовані?

Czy jadąc tą jezdnią możesz najeżdżać na widoczny z lewej strony pasa ruchu znak poziomy?

Рухаючись цією дорогою, чи можна проїхати через горизонтальний знак, який видно з лівого боку смуги?

Czy ten znak poziomy rozdziela pasy ruchu przeznaczone dla ruchu o przeciwnym kierunku jazdy?

Цей горизонтальний знак розділяє смуги для руху в зустрічному напрямку?

Czy widoczny znak poziomy rozdziela pasy ruchu przeznaczone dla ruchu o tym samym kierunku jazdy?

Чи розділяє видимий горизонтальний знак смуги, призначені для руху в одному напрямку?

Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalone znakami drogowymi?

У цій ситуації ви наближаєтеся до перехрестя, пріоритет якого встановлено дорожніми знаками?

Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo?

Цей вертикальний знак попереджає про два небезпечних повороти, перший з яких праворуч, а другий ліворуч?

Czy jadąc na wprost zbliżysz się do miejsca, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy?

Якщо їхати прямо, чи підійдете ви до точки, де починається двосторонній рух?

Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony?

Чи попереджає цей знак, що ви наближаєтеся до перехрестя з одностороннім рухом зліва?

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego z zaporami?

У наведеній вище ситуації ви наближаєтеся до залізничного переїзду зі шлагбаумами?

Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego bez zapór?

У наведеній вище ситуації ви наближаєтеся до залізничного переїзду без шлагбаумів?

Czy zbliżasz się do miejsca, gdzie rowerzyści mogą przejeżdżać poprzecznie jezdnię?

Ви наближаєтеся до місця, де велосипедисти можуть переходити дорогу?

Czy zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście i wiadukcie?

Чи заборонено рух заднім ходом у тунелі, на мосту чи віадуку?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator, jeżeli nie utrudnisz ruchu pieszym?

Чи можна в цій ситуації проїхати повз світлофор, якщо ви не заважаєте руху пішоходів?

Czy przewożąc pasażera w wieku 6 lat motorowerem masz prawo poruszać się z prędkością 50 km/h?

A. Tak, ale tylko w godz. 5.00-23.00.

B. Tak.

C. Nie.

Чи дозволяється перевозити на мопеді пасажира віком від 6 років зі швидкістю 50 км/год?

А. Так, але тільки на 5.00-23.00.

B. Так.

C. Ні

Czy przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszczają możliwość oddalenia się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu?

A. Tak, ale tylko do 15 metrów od pojazdu.

B. Nie.

C. Tak, ale tylko do 5 metrów od pojazdu.

Чи дозволяють норми ПДР рухатися подалі від транспортного засобу з рухомим двигуном?

A. Так, але лише на відстані до 15 метрів від автомобіля.

B. Ні

C. Так, але лише в межах 5 метрів від автомобіля.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego poruszającego się po tej drodze?

A. 120km/h.

B. 100 km/h.

C. 90 km/h.

Яка максимальна дозволена швидкість руху легкового автомобіля цією дорогою?

A. 120 км/год.

B. 100 км/год.

C. 90 км/год.

Z jaką prędkością wolno kontynuować jazdę samochodem osobowym za tymi znakami?

A. 30 km/h do najbliższego skrzyżowania a następnie 50 km/h.

B. 30 km/h do tablicy z nazwą początku miejscowości a następnie 90 km/h.

C. 30 km/h na całym odcinku drogi biegnącej na obszarze zabudowanym.

З якою швидкістю легковий автомобіль може продовжити рух після цих знаків?

А. 30 км/год до найближчого перехрестя, а потім 50 км/год.

Б. 30 км/год до дошки з назвою початку міста і далі 90 км/год.

C. 30 км/год на всій ділянці дороги в населеному пункті.

Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu należy zachować kierując samochodem osobowym tą drogą?

A. Co najmniej 30 m, jeżeli poruszam się z prędkością 60 km/h.

B. Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

C. Dowolny, jeżeli pojazd poprzedzający jadący tym samym pasem ruchu porusza się ze stałą prędkością.

Яку дистанцію до транспортного засобу, що їде попереду, слід дотримуватися під час руху легкового автомобіля цією дорогою?

A. Принаймні 30 м, якщо я рухаюся зі швидкістю 60 км/год.

B. Необхідно уникнути зіткнення, коли транспортний засіб, що їде попереду, гальмує або зупиняється.

C. Будь-який, якщо транспортний засіб, що їде попереду на тій самій смузі, рухається з постійною швидкістю.

Jaki minimalny odstęp masz obowiązek zachować od jadącego przed Tobą pojazdu, jeżeli poruszasz się samochodem osobowym tą drogą z maksymalną dozwoloną prędkością?

A. 60 m.

B. 70 m.

C. 80 m.

Яку мінімальну дистанцію ви повинні дотримуватися від транспортного засобу, що їде попереду, якщо ви їдете цією дорогою на легковому автомобілі з максимальною дозволеною швидкістю?

А. 60 м.

Б. 70 м.

C. 80 м.

Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą na tak oznakowanej drodze?

A. 70 km/h za znakiem zakazu.

B. 50 km/h.

C. 40 km/h.

Яка допустима швидкість легкового автомобіля з причепом на дорозі з таким розміткою?

А. 70 км/год після заборонного знаку.

Б. 50 км/год.

C. 40 км/год.

Z jaką prędkością, kierując samochodem osobowym, należy poruszać się za tym pojazdem, jeżeli tunel znajduje się poza obszarem zabudowanym, a jego długość wynosi 600 m?

A. Z taką, aby utrzymywać, co najmniej 50 m odstępu.

B. Z taką, aby utrzymywć, co najmniej 80 m odstępu.

C. Z taką, aby utrzymywć, co najmniej 5 m odstępu.

З якою швидкістю слід рухатися позаду транспортного засобу, якщо ви керуєте легковим автомобілем, якщо тунель розташований поза населеним пунктом і його довжина становить 600 м?

А. На відстані не менше 50 м.

B. На відстані не менше 80 м.

C. На відстані не менше 5 м.

Z jaką maksymalną prędkością kierującemu samochodem osobowym z przyczepą wolno jechać po tej drodze poza obszarem zabudowanym?

A. 80 km/h.

B. 100 km/h.

C. 90 km/h.

З якою максимальною швидкістю водій легкового автомобіля з причепом має право рухатися цією дорогою поза населеним пунктом?

А. 80 км/год.

B. 100 км/год.

C. 90 км/год.

Z jaką prędkością wolno poruszać się tak oznakowaną drogą jednojezdniową kierując samochodem osobowym?

A. 140 km/h.

B. 100 km/h.

C. 120 km/h.

З якою швидкістю можна їхати легковим автомобілем по такій позначеній однопроїзній смузі?

A. 140 км/год.

B. 100 км/год.

C. 120 км/год.

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego przez Ciebie pasa ruchu?

Чи дозволено вам у цій ситуації повертати ліворуч зі своєї смуги?

Zamierzasz odpocząć. Czy w tym miejscu możesz skręcić w lewo, na parking?

Ви йдете відпочивати. Чи можна тут повернути ліворуч на стоянку?

Czy w tym miejscu możesz skręcić w lewo, na parking?

Чи можна тут повернути ліворуч на стоянку?

Czy widoczna linia złożona z trójkątów wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa?

Видима лінія трикутників показує вам, де зупинитися, щоб поступитися дорогою?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić na parking znajdujący się po lewej stronie drogi?

Чи дозволено вам у цій ситуації повертати на стоянку з лівого боку дороги?

Czy w tym miejscu wolno Ci skręcić w lewo i wjechać na stację paliw?

Чи дозволено вам повернути ліворуч у цій точці та зайти на заправку?

Skręcasz w lewo na skrzyżowaniu. Czy po wjechaniu na jezdnię poprzeczną znaki poziome pozwalają Ci zająć pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?

На перехресті повертаєте ліворуч. Після виїзду на перехрестя горизонтальні знаки дозволяють зайняти смугу біля правого краю дороги?

Zamierzasz zawrócić na tym skrzyżowaniu. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu?

Ви збираєтеся зробити розворот на цьому перехресті. Ви в правильній смузі?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni?

Чи дозволено вам у цій ситуації виїхати на смугу біля правого краю дороги?

Czy w tej sytuacji wolno Ci pojechać na wprost przez skrzyżowanie?

Чи дозволено вам у цій ситуації проїхати перехрестя прямо?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zastosować się do wskazań białych strzałek?

Чи можете ви йти за білими стрілками в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do żółtych znaków poziomych?

У цій ситуації чи зобов’язані ви дотримуватися жовтих горизонтальних знаків?

Czy jadąc tym pasem ruchu, wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

Чи дозволено вам повертати ліворуч на наступному перехресті, рухаючись цією смугою?

Jak można zminimalizować zagrożenie kierując pojazdem podczas gęstej mgły?

A. Zwiększyć prędkość.

B. Zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu.

C. Zmniejszyć odległość od poprzedzającego pojazdu.

Як мінімізувати ризик водіння в густому тумані?

A. Збільшити швидкість.

B. Збільште відстань до автомобіля попереду.

C. Зменшіть відстань до автомобіля, що їде попереду.

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać się na poboczu jeżeli potrzebujesz odpoczynku?

Чи дозволено вам у цій ситуації зупинятися на узбіччі, якщо вам потрібно відпочити?

Czy w tej sytuacji zajmujesz właściwy pas ruchu?

Ви в цій ситуації на правильній смузі?

Czy tym pasem ruchu wolno Ci jechać na wprost?

Вам дозволено їхати прямо по цій смузі?

Czy w tej sytuacji wolno Ci pozostać na lewym pasie ruchu, gdy prawy jest wolny?

У цій ситуації чи дозволено вам залишатися в лівій смузі, коли права смуга вільна?

Czy w tej sytuacji postąpiłeś właściwie, zmieniając pas ruchu?

Чи правильно ви вчинили в цій ситуації, змінивши смугу?

Czy po wykonaniu manewru skrętu w prawo na tym skrzyżowaniu, masz obowiązek wyłączyć kierunkowskaz?

Після повороту праворуч на цьому перехресті ви зобов’язані вимкнути покажчик повороту?

Czy masz obowiązek włączyć lewy kierunkowskaz, jeśli zamierzasz jechać przez to skrzyżowanie na wprost?

Чи зобов’язані ви вмикати лівий покажчик повороту, якщо збираєтеся проїхати це перехрестя прямо?

Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu na prawy, jeśli kierujesz pojazdem, który nie wykonuje odpłatnego przewozu osób na regularnych liniach?

Чи маєте Ви в даній ситуації право змінити смугу руху направо, якщо Ви керуєте транспортним засобом, який не здійснює платне перевезення пасажирів на регулярних лініях?

Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, będziesz miał prawo skręcić wyłącznie w lewo?

Ви зможете повернути ліворуч лише з тієї смуги, на якій ви перебуваєте?

Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, masz prawo zawrócić?

Чи можете ви зробити розворот зі смуги, на якій ви перебуваєте?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zrezygnować z użycia kierunkowskazu zanim zmienisz pas ruchu?

У цій ситуації чи дозволено вам утриматися від використання покажчика повороту перед перестроюванням?

Czy na tym skrzyżowaniu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz, zanim skręcisz w prawo?

Чи зобов’язані ви використовувати покажчик повороту перед поворотом праворуч на цьому перехресті?

Czy skręcając w lewo, wybrałeś właściwy tor jazdy?

Ви вибрали праву смугу, повертаючи ліворуч?

Czy w tej sytuacji postępujesz zgodnie z przepisami, kontynuując jazdę zajmowanym pasem ruchu?

У цій ситуації чи дотримуєтеся ви правил, продовжуючи їхати своєю смугою?

Czy w tych warunkach drogowych przedstawiony sposób wykonania manewru zawracania jest zabroniony?

Чи описана процедура розвороту заборонена в цих дорожніх умовах?

Czy w tej sytuacji miałeś obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Чи були ви зобов’язані в цій ситуації вмикати покажчик повороту?

Czy w tej sytuacji, powstrzymanie się od wyprzedzenia rowerzysty jest prawidłowe?

Чи правильно в цій ситуації утриматися від обгону велосипедиста?

Czy w przedstawionej sytuacji należy zmienić pas ruchu na lewy, pozostawiając pas prawy wolniej jadącym pojazdom?

Чи слід у наведеній ситуації змінити смугу руху наліво, залишивши праву смугу для повільніших транспортних засобів?

Czy włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 50–70 metrów za pojazdem jest prawidłowym sygnalizowaniem jego awarii na autostradzie?

Чи правильною ознакою його несправності на трасі є ввімкнення аварійної світлової сигналізації та розміщення сигнального трикутника за 50-70 метрів позаду автомобіля?

Czy na parkingu znajdującym się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady ruchu drogowego?

Чи поширюються правила дорожнього руху на стоянку, розташовану в зоні руху?

Czy w tym miejscu wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni?

Чи дозволено вам зупинити свій автомобіль на дорозі в цей момент?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo pod warunkiem upewnienia się, że nie utrudnisz ruchu innym jego uczestnikom?

Чи дозволено вам у цій ситуації повернути праворуч, якщо ви переконаєтесь, що не заважаєте іншим учасникам дорожнього руху?

Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost?

У цій ситуації, повертаючи ліворуч, чи зобов’язані ви дати дорогу зустрічним транспортним засобам, які їдуть прямо?

Czy tabliczka umieszczona pod znakiem informacyjnym wskazuje, że po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem?

Знак під знаком вказує на те, що після повороту ліворуч на перехресті ви продовжуватимете рух першочерговою дорогою?

Czy w przedstawionej sytuacji, po skręcie w prawo na skrzyżowaniu, będziesz nadal poruszać się drogą z pierwszeństwem?

У наведеній ситуації після повороту праворуч на перехресті ви продовжите рух по дорозі з перевагою?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Zatrzymałeś się przed przejściem dla pieszych. Czy masz również obowiązek zatrzymać się przed linią widoczną bezpośrednio za przejściem?

Ви зупинилися на пішохідному переході. Ви також зобов’язані зупинятися перед смугою, яка видна безпосередньо за переходом?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

У цій ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, який наближається зліва?

Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem z przeciwka będzie jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви збираєтеся повернути ліворуч, а зустрічний водій поїде прямо. Ви маєте пріоритет перед ним?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony?

У цій ситуації ви зобов’язані поступатися дорогою лише транспортним засобам, які наближаються справа?

Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

Чи дозволено вам виїжджати на перехрестя в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji migający sygnał żółty zezwala Ci wjechać za sygnalizator bez zatrzymywania się?

Чи дозволяє в цій ситуації миготливий жовтий сигнал в’їхати на світлофор без зупинки?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zbliżyć się do środka jezdni?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. У цій ситуації ви зобов’язані наближатися до центру дороги?

Czy widoczny po lewej stronie jezdni znak zakazu zabrania Ci zawracania na najbliższym skrzyżowaniu?

Заборонний знак, який видно ліворуч, забороняє розворот на наступному перехресті?

Czy zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy wyłącznie tej strony drogi, po której znak się znajduje?

Заборона, виражена цим знаком, поширюється лише на ту сторону дороги, на якій розташований знак?

Czy po tej jezdni masz prawo jechać zajmując jej całą szerokość?

Вам дозволено їздити по цій дорозі на всю її ширину?

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

Чи дозволено вам повертати направо з поточної смуги на цьому перехресті?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu?

Чи дозволено вам розвернутися на перехресті в цій ситуації?

Czy niezwłocznie po zmianie pasa ruchu masz obowiązek wyłączyć kierunkowskaz?

Ви зобов’язані вимикати покажчик повороту відразу після зміни смуги?

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu na lewy, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym tym pasem?

Чи зобов’язані в даній ситуації при зміні смуги наліво дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по цій смузі?

Czy widoczny znak pionowy informuje Cię, że zbliżasz się do restauracji i hotelu?

Видимий вертикальний знак повідомляє, що ви наближаєтеся до ресторану чи готелю?

Czy na tym odcinku drogi wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pojazdu?

Чи дозволено вам починати обгін транспортного засобу на цій ділянці дороги?

Czy na tym odcinku drogi wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pojazdu?

Чи дозволено вам починати обгін транспортного засобу на цій ділянці дороги?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie prawym pasem ruchu?

Чи дозволено вам у цій ситуації обганяти транспортний засіб, який їде по правій смузі?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę, jeżeli wymaga to najechania na podwójną linię ciągłą?

У цій ситуації чи дозволено вам обігнати велосипедиста, якщо для цього потрібно натиснути на подвійну суцільну лінію?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić z prawej strony pojazd, który jedzie lewym pasem?

Чи дозволено вам у цій ситуації обганяти транспортний засіб, що рухається по лівій смузі, праворуч?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed Tobą?

Чи дозволено вам у цій ситуації обігнати транспортний засіб, що їде попереду?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić autobus?

Чи маєте ви право обігнати автобус у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

Чи дозволено вам у цій ситуації повертати ліворуч з поточної смуги?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar powrotu na prawy pas?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації сигналізувати про намір повернутися на праву смугу?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar przekroczenia linii przerywanej?

У цій ситуації чи зобов’язані ви сигналізувати про намір перетнути пунктирну лінію?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi drogą poprzeczną?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортними засобами, що їдуть поперек дороги?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze twardej, na którą wjeżdżasz?

У цій ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі з твердим покриттям, на яку ви виїжджаєте?

Czy widoczny po prawej stronie znak pionowy informuje Cię o miejscu przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi?

Чи повідомляє вам вертикальний знак праворуч, де дорогу переходять велосипедисти?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Чи зобов’язані ви бути особливо обережними в цій ситуації?

Czy masz obowiązek zatrzymać się przed widocznym przejazdem kolejowym nawet wówczas, gdy jesteś pewien, że nie nadjeżdża pociąg?

Чи зобов’язані ви зупинятися на видному залізничному переїзді, навіть якщо ви впевнені, що поїзд не наближається?

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić tylko w lewo?

Вам дозволено повертати ліворуч лише на цьому перехресті?

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjeżdżać na widoczną z lewej strony powierzchnię jezdni?

Чи дозволено вам у цій ситуації виїжджати на дорожнє покриття, яке видно зліва?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się?

Чи дозволено вам у цій ситуації повернути праворуч без зупинки?

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić z zajmowanego obecnie pasa ruchu?

Чи дозволено вам розвернутися з поточної смуги на цьому перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji poruszasz się drogą jednokierunkową?

Ви їдете по дорозі з одностороннім рухом у представленій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania?

Чи дозволено вам у цій ситуації перевищувати обмеження швидкості, щоб якомога швидше завершити маневр обгону?

Zamierzasz skręcić w lewo, a pojazd nadjeżdżający z prawej strony chce jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви збираєтеся повернути ліворуч, а транспортний засіб, що наближається справа, хоче їхати прямо. Ви маєте пріоритет перед ним?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу мотоциклісту, який повертає ліворуч?

Czy jadąc na wprost masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Чи зобов’язані ви, рухаючись прямо, дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається справа?

Jedziesz na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem?

Ти їдеш прямо. Чи зобов’язані ви поступатися дорогою водієві мотоцикла?

Skręcasz w prawo, a nadjeżdżający z lewej strony motocyklista zamierza kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed nim?

Ви повертаєте праворуч, а мотоцикліст, який наближається зліва, має намір продовжити рух прямо. Ви маєте пріоритет перед ним?

Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Ви маєте намір продовжувати рух прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається зліва?

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo?

Чи зобов’язані ви, рухаючись прямо, дати дорогу водію мотоцикла, який повертає ліворуч?

Skręcasz w prawo, a kierujący nadjeżdżający z przeciwka chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви повертаєте праворуч, а зустрічний водій хоче повернути ліворуч. Ви маєте пріоритет перед ним?

Skręcasz w prawo, a kierujący nadjeżdżający z przeciwka zamierza skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви повертаєте праворуч, а зустрічний водій збирається повернути ліворуч. Ви маєте пріоритет перед ним?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklem?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви перевагу над мотоциклом?

Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący motocyklem zamierza jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?

Ви збираєтеся повернути ліворуч, а водій мотоцикла має намір їхати прямо. Ви зобов’язані поступатися йому місцем?

Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka chce skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?

Ви збираєтеся повернути ліворуч, а водій зустрічного автомобіля хоче повернути праворуч. Ви зобов’язані поступатися йому місцем?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед зустрічним автомобілем?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed skręcającym w lewo motocyklistą?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи є у вас пріоритет перед мотоциклістом, який повертає ліворуч?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається зліва?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa motocykliście?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані ви поступатися дорогою мотоциклісту?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Kierujący pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?

Водій зустрічного автомобіля хоче повернути ліворуч. Ви зобов’язані поступатися йому місцем?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається справа?

Zamierzasz jechać na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?

Ви збираєтеся їхати прямо, а мотоцикліст хоче повернути ліворуч. Ви зобов’язані поступатися йому місцем?

Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem, jadącym z naprzeciwka, chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви збираєтеся їхати прямо, а водій автомобіля, що їде з зустрічного боку, хоче повернути ліворуч. Ви маєте пріоритет перед ним?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą?

Ви збираєтеся йти прямо. У вас є пріоритет перед мотоциклістом?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані ви дати дорогу всім транспортним засобам на перехресті?

Planujesz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem z przeciwka ma zamiar jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви плануєте повернути ліворуч, а зустрічний водій має намір їхати прямо. Ви маєте пріоритет перед ним?

Jedziesz na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?

Ви їдете прямо, а мотоцикліст хоче повернути ліворуч. Ви зобов’язані поступатися йому місцем?

Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa motocykliście?

Чи зобов’язані ви в даній ситуації при повороті ліворуч дати дорогу мотоциклісту?

Skręcasz w lewo, a kierujący samochodem zamierza jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви повертаєте ліворуч, а водій автомобіля має намір їхати прямо. Ви маєте пріоритет перед ним?

Jedziesz na wprost, a motocyklista zamierza skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?

Ви їдете прямо, а мотоцикліст збирається повернути ліворуч. Ви зобов’язані поступатися йому місцем?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą skręcającym w lewo?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи є у вас пріоритет перед мотоциклістом, який повертає ліворуч?

Planujesz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka ma zamiar skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

Ви плануєте їхати прямо, а водій зустрічного автомобіля збирається повернути ліворуч. Ви маєте пріоритет перед ним?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається справа?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається справа?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається справа?

Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z przeciwka pojazdowi, który skręca w lewo?

Чи зобов’язані в даній ситуації при повороті праворуч дати дорогу зустрічному транспортному засобу, який повертає ліворуч?

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z przeciwka pojazdowi, który skręca w lewo?

Чи зобов’язані ви, рухаючись прямо, дати дорогу зустрічному транспортному засобу, який повертає ліворуч?

Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

У цій ситуації, рухаючись прямо вперед, чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається справа?

Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Ви маєте намір продовжувати рух прямо. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається зліва?

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu?

У цій ситуації чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який виїжджає на смугу зліва?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony?

У цій ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, який наближається зліва?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається зліва?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається справа?

Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Ви маєте намір продовжувати рух прямо. Чи зобов’язані ви в цій ситуації дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, який наближається зліва?

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

Ви збираєтеся повернути ліворуч. Чи зобов’язані ви поступатися дорогою велосипедистам?

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Ви збираєтеся йти прямо. Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, що наближається справа?

Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu?

Чи попереджають знаки в наведеній ситуації про неочікувану зміну напрямку руху?

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając na najbliższym skrzyżowaniu w lewo wjedziesz na drogę bez przejazdu?

У наведеній ситуації, якщо ви на наступному перехресті повернете ліворуч, чи виїдете ви на дорогу без переходу?

Czy w przedstawionej sytuacji ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście?

Чи поступитеся ви дорогою велосипедисту в представленій ситуації?

Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika?

Видимий заборонний знак стосується лише тротуару?

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na jezdni?

Чи можна зупиняти транспортний засіб на дорозі в наведеній ситуації?

Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu?

Знак заборони обгону на зображеній вище дорозі припиняє свою дію після завершення повороту?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić na widocznym skrzyżowaniu w lewo?

Чи можна в представленій ситуації повернути ліворуч на видимому перехресті?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym?

У наведеній ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортним засобам на кільцевому перехресті?

Czy osoba wykonująca na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi roboty na drodze może dawać uczestnikowi drogi polecenia lub sygnały?

Чи може особа, яка виконує дорожні роботи за дорученням або за згодою керівника дороги, давати розпорядження чи сигнали учасникам дорожнього руху?

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zawracanie?

Чи дозволений розворот у цій ситуації?

Czy widoczny znak zakazu obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania włącznie?

Видимий заборонний знак діє лише до найближчого перехрестя включно?

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest wyprzedzanie widocznego pojazdu?

Чи допускається обгін видимого транспортного засобу в наведеній ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji dozwolony jest skręt w lewo?

Чи дозволений поворот ліворуч у цій ситуації?

Masz zamiar skręcić w prawo. Czy w przedstawionej sytuacji zatrzymasz się przed sygnalizatorem?

Ви збираєтеся повернути праворуч. Чи зупинитеся ви на світлофорі в представленій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu?

Чи можна в наведеній ситуації зупинити транспортний засіб за знаком на узбіччі?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd przed znakiem na poboczu?

Чи можна в наведеній ситуації зупинити автомобіль біля придорожнього знака?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę jeśli będzie to wymagało nieznacznego przekroczenia linii podwójnej ciągłej?

Чи можна в наведеній ситуації обігнати велосипедиста, якщо для цього необхідно трохи перетнути подвійну суцільну лінію?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdzającemu z prawej strony?

У наведеній ситуації чи зобов’язані ви дати дорогу транспортному засобу, який наближається справа?

Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdzającym z prawej strony?


У представленій ситуації чи маєте ви пріоритет перед транспортним засобом, що наближається справа?

Czy w przedstawionej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

У наведеній ситуації при повороті праворуч ви зобов’язані дати дорогу пішоходу?

Czy w tej sytuacji, zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zatrzymać pojazd przed znakiem STOP?

Чи зобов’язані ви в цій ситуації, наближаючись до залізничного переїзду, зупинити транспортний засіб перед знаком «СТОП»?

Czy w przedstawionej sytuacji minimalna odległość jaką należy zachować od rowerzysty podczas wyprzedzania wynosi 1 m?

У наведеній ситуації мінімальна відстань від велосипедиста при обгоні становить 1 м?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na poboczu?

Чи можете ви зупинити транспортний засіб на узбіччі в наведеній ситуації?

Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego?

У цій ситуації, повертаючи ліворуч, ви зобов’язані дати дорогу транспортному засобу, що їде з зустрічного напрямку?

Czy kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie?

Чи зобов’язаний водій транспортного засобу подати сигнал про стоянку автомобіля або причепа через пошкодження або ДТП на дорозі?

Czy kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na drodze ekspresowej?

Чи зобов’язаний водій транспортного засобу подавати сигнал про стоянку автомобіля або причепа через пошкодження або ДТП на швидкісній дорозі?

Czy w przedstawionej sytuacji możesz skręcić w prawo?

Чи можна в цій ситуації повернути праворуч?

Czy po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, kierujący pojazdem może z niego wysiąść bez pozwolenia kontrolującego?

Чи може водій після зупинки транспортного засобу для перевірки вийти з нього без дозволу інспектора?

Czy po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, kierujący pojazdem powinien trzymać ręce na kierownicy?

Чи повинен водій тримати руки на кермі після зупинки автомобіля для перевірки?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt?

Чи попереджені ви в наведеній ситуації про можливість зустрічі диких тварин на дорозі?

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci zawrócić?

Вам дозволено розвернутися зі своєї смуги?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w zapory lub półzapory?

У наведеній ситуації чи попереджають вас про наближення до залізничного переїзду, обладнаного шлагбаумами чи напівшлагбаумами?

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na pasie między jezdniami?

Чи маєте ви в даній ситуації право зупинити транспортний засіб на смузі між дорогами?

Jedziesz prawym pasem ruchu. Czy wolno Ci skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

Ви їдете в правій смузі. Чи дозволено вам повертати ліворуч на перехресті?

Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo?

Ви в правій смузі. Чи дозволено на перехресті повернути праворуч?

Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu?

Чи є в цій ситуації смуга руху за лінією червоних світловідбивних точок?

Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni?

Чи позначає видима лінія білих світловідбиваючих точок лівий край дороги?

Czy w tej sytuacji białe punktowe elementy odblaskowe wyznaczają lewą krawędź jezdni?

У цій ситуації білі світловідбиваючі точки позначають лівий край дороги?

Czy w tej sytuacji czerwone punktowe elementy odblaskowe wyznaczają prawą krawędź jezdni?

У цій ситуації червоні світловідбиваючі точки позначають правий край дороги?

Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze?

У цій ситуації чи є узбіччя безпосередньо за лінією білих світловідбиваючих точок, видимих ​​праворуч від дороги?

Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni?

У цій ситуації білі світловідбиваючі точки, розміщені праворуч від дороги, інформують вас про край дороги?

Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu?

У цій ситуації білі світловідбиваючі точкові елементи, розміщені праворуч на пунктирній лінії, розділяють смуги руху?

Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego?

Цей знак означає виїзд із населеного пункту?

Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?

Чи покращується ваша здатність бачити дорожні знаки та сигнали під час їзди?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o nierównościach na drodze, występujących na odcinku 1,2 km za znakiem?

У представленій ситуації чи попередили вас про нерівності на дорозі через 1,2 км після знаку?

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek skręcić wyłącznie w prawo na najbliższym skrzyżowaniu?

У наведеній ситуації чи зобов’язані ви повертати на наступному перехресті тільки праворуч?

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?

Чи дозволено вам повернути праворуч у цій ситуації?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę?

У цій ситуації чи зобов’язані ви слідувати сигналу видимої особи?

Czy w tej sytuacji, wjeżdżając na sąsiedni pas ruchu, masz pierwszeństwo?

У цій ситуації чи маєте ви перевагу при виїзді на сусідню смугу?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów?

У наведеній ситуації чи попереджені ви про дорогу, всипану гравієм, який може бути викинуто з-під коліс транспорту, що рухається?

Czy zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo?

Чи дозволено вам повертати праворуч у смузі, яку ви займаєте?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu, gdy zamierzasz jechać na wprost?

У цій ситуації чи дозволено вам змінити смугу, якщо ви збираєтеся їхати прямо?

Czy w tej sytuacji, gdy zamierzasz jechać do Gdańska, należy zmienić pas ruchu na lewy?

У цій ситуації, якщо ви збираєтесь їхати до Гданська, чи варто вам змінити смугу ліворуч?

Czy w tej sytuacji, dojeżdżając drogą dwukierunkową do wierzchołka wzniesienia, masz prawo wyprzedzić motocykl?

У цій ситуації, коли ви досягаєте вершини пагорба на дорозі з двостороннім рухом, чи дозволено вам обігнати мотоцикл?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu?

У наведеній ситуації чи попередили вас про нерівність на дорозі, призначену для уповільнення руху?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o poprzecznej nierówności jezdni?

У наведеній ситуації чи попереджені Ви про поперечні нерівності дороги?

Czy widoczny znak ostrzega o odcinku drogi, na którym należy zachować szczególną ostrożność ze względu na koleiny w nawierzchni?

Чи попереджає видимий знак про ділянку дороги, де слід бути особливо обережним через колії на дорожньому покритті?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić zajmowany pas ruchu?

Чи дозволено вам змінити смугу руху в цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej?

У наведеній ситуації чи попереджено вас про перехрестя, на якому рух регулюється світлофором?

Czy w tej sytuacji, jeżeli zajdzie konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, możesz zatrzymać pojazd w dowolnym miejscu?

У цій ситуації, якщо вам потрібно поступитися дорогою, чи можете ви зупинити транспортний засіб будь-де?

Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?

A. Na środku jezdni, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.

B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu – na prawej połowie jezdni.

C. Przy prawej krawędzi jezdni.

Ви їдете зі швидкістю 90 км/год. Яка початкова позиція забезпечить вам оптимальний шлях руху за поворотом?

А. Посередині дороги, частково перетинаючи видиму лінію.

Б. На лінії, що розділяє смуги руху – на правій половині дороги.

C. Біля правого краю дороги.

Czy w tej sytuacji powinieneś zmienić pas ruchu na środkowy, jeśli chcesz jechać na wprost?

Чи варто в цій ситуації перестроюватися в середню смугу, якщо ви хочете їхати прямо?

Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzać motocykle jednośladowe?

Цей знак забороняє вам обганяти двоколісні мотоцикли?

Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić motocykl jednośladowy, jeśli kierujesz motocyklem wielośladowym?

Чи дозволено вам у цій ситуації обганяти двоколісний мотоцикл, якщо ви керуєте багатоколісним мотоциклом?

Czy w tej sytuacji masz obowiązek użycia kierunkowskazu, jeśli zamierzasz zmienić pas ruchu?

У цій ситуації чи зобов’язані ви використовувати покажчик повороту, якщо збираєтеся змінити смугу?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o znacznym wzniesieniu drogi?

Чи попереджають вас у наведеній ситуації про значний підйом дороги?

Czy w tej sytuacji, jadąc środkowym pasem ruchu, masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony?

У цій ситуації, рухаючись по середній смузі, чи маєте ви перевагу перед транспортним засобом, який виїжджає на цю смугу справа?

Którą z podanych wielkości należy uwzględnić, ustalając odstęp od poprzedzającego pojazdu?

A. Prędkość pojazdów.

B. Długość pojazdów.

C. Szerokość pojazdów.

Яку з наведених величин слід враховувати при визначенні відстані до автомобіля, що їде попереду?

А. Швидкість автомобіля.

B. Довжина транспортних засобів.

C. Ширина транспортних засобів.

Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11m za tym znakiem drogowym?

Чи дозволено зупинити автомобіль через 11 метрів після цього дорожнього знака?

Czy jadąc z prędkością 50 km/h i mając niedostateczną widoczność po prawej stronie, powinieneś na tym skrzyżowaniu zmniejszyć prędkość?

Якщо ви рухаєтеся зі швидкістю 50 км/год і у вас недостатня видимість справа, чи варто знижувати швидкість на цьому перехресті?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku?

Чи дозволено вам зупинити свій автомобіль біля правого узбіччя в цій ситуації?

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu?

У наведеній ситуації чи попередили вас про нерівність на дорозі, призначену для уповільнення руху?

Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka, wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego?

Табличка під попереджувальним знаком, який видно на фото, вказує на віддаленість від небезпечного місця?

Czy ten znak uprzedza Cię o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu?

Чи попереджає цей знак про нещодавню зміну чинних правил пріоритету на найближчому перехресті?

Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym lewym pasem, na który zamierzasz wjechać?

Чи зобов’язані ви дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по лівій смузі, на яку ви збираєтеся виїхати?

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

У цій ситуації чи потрібно бути особливо обережним під час зміни смуги?

Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze skręcić w prawo?

Чи дозволено вам повернути праворуч у цій ситуації?

Chcesz wysadzić pasażera. Czy za tym znakiem możesz się zatrzymać w dowolnym miejscu przy prawej krawędzi jezdni?

Ви хочете висадити пасажира. Чи можна зупинитися за цим знаком будь-де на правому краю дороги?

Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu?

Чи дозволено вам повертати праворуч зі своєї смуги на цьому перехресті?

Z jaką dopuszczalną maksymalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem?

A. 70 km/h.

B. 80 km/h.

C. 140 km/h.

З якою максимальною швидкістю можна рухатися легковим автомобілем з причепом по дорозі за цим знаком?

А. 70 км/год.

B. 80 км/год.

C. 140 км/год.

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem?

A. 120 km/h.

B. 130 km/h.

C. 140 km/h.

З якою максимальною швидкістю можна рухатися легковим автомобілем по дорозі після цього знака?

А. 120 км/год.

B. 130 км/год.

C. 140 км/год.

Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci zawrócić?

Чи дозволено вам розвернутися на дорозі з такою розміткою?

Czy w tej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?

Чи діє в цій ситуації заборона, виражена в знаку, з місця його розміщення?

Czy umieszczona pod widocznym znakiem zakazu tabliczka wskazuje odległość od miejsca, w którym ten zakaz obowiązuje?

Чи вказує знак, розміщений під видимим знаком заборони, відстань від місця дії заборони?

Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie?

Чи будуть вас попереджати про кожен поворот на ділянці дороги за видимим знаком?

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci poruszać się z włączonymi przednimi światłami przeciwmgłowymi?

Чи дозволено вам їздити з увімкненими передніми протитуманними фарами в цій ситуації?

Czy wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni bezpośrednio za widocznym skrzyżowaniem?

Чи дозволено вам зупинити свій транспортний засіб на дорозі відразу після видимого перехрестя?

Czy w tej sytuacji znajdujesz się na jezdni dwukierunkowej?

У цій ситуації ви на дорозі з двостороннім рухом?

Czy masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, jeśli w tej sytuacji jedziesz przy prawej krawędzi jezdni?

Чи зобов’язані ви сигналізувати про намір змінити смугу руху, якщо в цій ситуації ви рухаєтеся по правому краю дороги?

Czy masz obowiązek użyć kierunkowskazu, jeśli zamierzasz wjechać na prawy pas?

Чи зобов’язані ви використовувати покажчик повороту, якщо збираєтеся виїхати на праву смугу?

Czy wyprzedzenie rowerzysty w tej sytuacji jest zabronione?

Чи заборонено в цій ситуації обгін велосипедиста?

Szybki kontakt!
+
Wyślij!