Jakie dokumenty instruktor i kursant powinien okazać przy kontroli na mieście

Instruktor nauki jazdy jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu (czyli dowód rejestracyjny z pieczątką o spełnionych dodatkowych wymaganiach lub zaświadczenie/ potwierdzenie z SKP);
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. Art. 39. 1.
– czyli ważną legitymację instruktora nauki jazdy

Kursant jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie:
1)wypełnioną kartę przeprowadzonych zajęć z aktualną datą oraz zaznaczoną godziną rozpoczęcia szkolenia (w wersji papierowej lub elektronicznej – wypełnienie jest obowiązkowe okazanie podczas kontroli już nie)
2)dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu stałego na terytorium RP

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.