Obowiązujące od 28 sierpnia 2018 roku rozporządzenie dla nowych znaków. Strefa czystego transportu.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 r.
Poz. 1656
Rozporządzenie
Ministrów Infrastruktury  oraz spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1393, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 60c dodaje się § 60d w brzmieniu:
„§ 60d. Znak D‑54 „strefa czystego transportu” oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D‑55 „koniec
strefy czystego transportu” oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.”;
2) w załączniku do rozporządzenia w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki informacyjne”:
a) w pkt 68 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 69 i 70 w brzmieniu:
„69) D‑54 „strefa czystego transportu”,
70) D‑55 „koniec strefy czystego transportu”. ”,
b) dodaje się rysunki D‑54 i D‑55:

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych został opracowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym..

Podstawą do podjęcia prac legislacyjnych w celu dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która wymaga określenia znaków drogowych do oznaczania stref czystego transportu.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę przepisów rozporządzenia w zakresie niezbędnym dla określenia wyżej wymienionych nowych znaków drogowych, tj. ustala znaki drogowe i ich wzory graficzne.

Krótszy termin wejścia w życie wynika z faktu, że wymagania dotyczące oznaczania znakami drogowymi stref czystego transportu, weszły w życie wraz z wejściem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w związku z czym, w chwili obecnej istnieje możliwość tworzenia stref czystego transportu. Brakowało natomiast określenia znaków drogowych oznaczających te strefy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.