zdajtesty.pl

Obowiązujące od 28 sierpnia 2018 roku rozporządzenie dla nowych znaków. Strefa czystego transportu.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2018 r.
Poz. 1656
Rozporządzenie
Ministrów Infrastruktury  oraz spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1393, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 60c dodaje się § 60d w brzmieniu:
„§ 60d. Znak D‑54 „strefa czystego transportu” oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D‑55 „koniec
strefy czystego transportu” oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.”;
2) w załączniku do rozporządzenia w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki informacyjne”:
a) w pkt 68 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 69 i 70 w brzmieniu:
„69) D‑54 „strefa czystego transportu”,
70) D‑55 „koniec strefy czystego transportu”. ”,
b) dodaje się rysunki D‑54 i D‑55:

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych został opracowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym..

Podstawą do podjęcia prac legislacyjnych w celu dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która wymaga określenia znaków drogowych do oznaczania stref czystego transportu.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę przepisów rozporządzenia w zakresie niezbędnym dla określenia wyżej wymienionych nowych znaków drogowych, tj. ustala znaki drogowe i ich wzory graficzne.

Krótszy termin wejścia w życie wynika z faktu, że wymagania dotyczące oznaczania znakami drogowymi stref czystego transportu, weszły w życie wraz z wejściem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w związku z czym, w chwili obecnej istnieje możliwość tworzenia stref czystego transportu. Brakowało natomiast określenia znaków drogowych oznaczających te strefy.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!