Zmiany w prawie o ruchu drogowym jeszcze w 2018. Dotyczą „korytarzy życia”.

Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu jest obecnie w trakcie realizacji – dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem ww. analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Interpelacja nr 26893

do ministra infrastruktury

w sprawie korytarzy życia

Zgłaszający: Marek Wójcik

Data wpływu: 14-10-2018

Szanowny Panie Ministrze!

W przypadku jakiegokolwiek wypadku obowiązkiem służb ratunkowych jest dotarcie na miejsce zdarzenia w jak najkrótszym czasie, a następnie udzielenie niezbędnej pomocy. W związku z faktem, iż samochody należące do Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Pogotowia Ratunkowego są wykorzystywane głównie w celu ratowania życia i mienia ludzi, stanowią one pojazdy uprzywilejowane, które to przy zachowaniu wszelkiej ostrożności nie muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego, ale tylko w przypadku gdy wysyłają stosowne sygnały świetlne i dźwiękowe. Pozwala to służbom ratunkowym, w stosunkowo krótkim czasie na dotarcie na miejsce wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia.

Niestety w ostatnim czasie można zauważyć, iż coraz większa liczba kierowców nie tylko nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego, zobowiązujących ich do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, ale również blokuje drogi w przypadkach gdy pozostali uczestnicy ruchu drogowego tworzą tzw. korytarz życia, aby samochód ratunkowy mógł dotrzeć na miejsce wypadku. Coraz liczniejsze są przypadki gdy osoby kierujące samochodami wykorzystują „korytarze życia” do ominięcia zatoru drogowego spowodowanego wypadkiem na drodze. Bardzo często zdarza się, iż przez takie zachowanie, osoby te stwarzają zagrożenie życia nie tylko pozostałym uczestnikom ruchu drogowego i ratownikom, ale także uniemożliwiają służbom na dotarcie na miejsce wypadku.

Wiele państw Unii Europejskiej przewiduje sankcje dla kierowców wykorzystujących „korytarze życia” w celu ominięcia zatoru drogowego. Niestety Polska znajduje się wśród krajów, które nie przewidują jakichkolwiek kar za takie zachowanie. Pomimo szumnych zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, rząd do dziś nie przedstawił żadnych rozwiązań prawnych regulujących przedmiotową kwestię.

Zgodnie jednak z harmonogramem przedstawionym przez Krajową Radę Ruchu Drogowego, analizy przepisów sankcjonujących kary dla kierowców wykorzystujących „korytarze życia” w celach z tym niezwiązanych, mają zostać zakończone dopiero w grudniu 2019 roku! Oznacza to, iż ministerstwo pracuje nad stosownymi regulacjami prawnymi już prawie rok i potrzebuje kolejnego. Niestety sprawa jest bardzo pilna i stosowne przepisy powinny zostać uchwalone w trybie pilnym, aby uniemożliwić wzrost liczby kierowców, którzy nie będą się stosować do już istniejących przepisów ruchu drogowego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na jakim etapie znajdują się prace nad przepisami wprowadzającymi sankcje dla kierowców blokujących lub wykorzystujących w prywatnych celach „korytarze życia”?
  2. Jakie rozwiązania prawne lub edukacyjne proponuje ministerstwo w celu zapobiegania blokowania lub wykorzystywania w prywatnych celach „korytarzy życia”, przez kierowców?
  3. Dlaczego przepisom wprowadzającym sankcje dla kierowców blokujących lub wykorzystujących w prywatnych celach „korytarze życia” nie nadano trybu pilnego?
  4. Proszę o uzasadnienie wskazanych przez Krajową Radę Ruchu Drogowego terminów prac nad przepisami zwalczającymi kierowców blokujących służbom ratowniczym dojazd na miejsce wypadku.

Z poważaniem

Marek Wójcik

Poseł na Sejm RP

 

Odpowiedź na interpelację nr 26893

w sprawie korytarzy życia

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 26893 posła Marka Wójcika, w sprawie „korytarzy życia”, przedstawiam poniższe informacje.

Ministerstwo Infrastruktury i działający w jego strukturze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzą działania w celu opracowania i wdrożenia koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. W przyjętym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 5 kwietnia 2018 r. Programie Realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu”. Jest ono obecnie w trakcie realizacji – dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem ww. analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Planowane zmiany legislacyjne będą wspierane poprzez działania edukacyjne, które również zostały sformułowane w Programie Realizacyjnym 2018-2019, m.in. kampanie i wydarzenia z zakresu bezpiecznego poruszania się uczestników ruchu drogowego po drogach szybkiego ruchu. Dodatkowo planowane jest przeanalizowanie w konsultacji z właściwymi służbami możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej.

Na tym etapie zostaną również przedstawione propozycje dotyczące wykorzystania tematyki korytarzy życia podczas egzaminu na prawo jazdy.

Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie zasady poruszania się po drogach pojazdów uprzywilejowanych, a także sposób zachowania się pozostałych uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 9 przywołanej ustawy, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Sposób zachowania uczestnika ruchu drogowego będzie zależał od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości (ale może też być konieczne chwilowe jej zwiększenie) i zjechanie do krawędzi jezdni – prawej albo lewej, lub na pobocze.

Właściwa ocena sytuacji przez uczestników ruchu (przede wszystkim kierujących pojazdami) i zastosowanie się przez nich do przedmiotowego obowiązku zapewnia możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych na odcinkach dróg, na których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy.

Z wyrazami szacunku

Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!