Już 7 tysięcy polaków z blokadą alkoholową. Co na to prawo o ruchu drogowym?

Rocznie ok. 50 tysięcy kierowców jest skazywanych za jazdę po pijanemu. Jednak niska liczba założonych blokad alkoholowych wynika z błahego powodu jakim jest brak przeszkolenia sędziów w tym zakresie. Ma się to zmienić za sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystąpił o informację o stosowaniu tego przepisu. Wiceminister Patryk Jaki stwierdził, że zgodnie z przepisami organ prowadzący postępowanie karne powinien w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi.

Urządzenie w samochodzie nie pozwala kierowcy na uruchomienie silnika zanim nie sprawdzi on czy nie został przekroczony dopuszczalny próg zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Potrafi ono kosztować średnio ok. 4000 PLN np: tutaj

Co ciekawe, można uniknąć jednorazowego wysokiego kosztu wyposażenia pojazdu w ową blokadę wynajmując ją z miesięcznym abonamentem, np: tutaj. Jest to koszt ok. 80 – 100 zł z możliwością wykupu po 12 miesiącach za 70 % ceny.

Znalezione obrazy dla zapytania blokada alkoholowa cena

Co mówi ustawa prawo o ruchu drogowym? Pojęcie i warunki stosowania są wyczerpujące i z powodzeniem można zacząć stosować przepisy w większej ilości spraw.

Definicja występuje już w podstawowych pojęciach:

84) blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
85) kalibracja blokady alkoholowej – ogół czynności służących wzorcowaniu blokady alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 84;

W artykule o wymaganych dokumentach:

Art. 38. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978);
4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;

W artykule o warunkach technicznych pojazdów:

1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.
1e. Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe.
1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.
1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W artykule o badaniach technicznych pojazdu:

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
10) wyposażony w blokadę alkoholową.
12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

W artykule o zatrzymywaniu praw jazdy i pozwoleń oraz cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Art. 135. 1. Policjant:
1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
i) stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.