Punkty karne za naruszenia uaktualnione – projektowane liczby

ROZPORZĄDZENIE w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego – projekt

Naruszenia o charakterze szczególnym

 • Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo

15 punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni 

6 punktów karnych

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 

15 punktów karnych

 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

10 punktów karnych

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 

15 punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała 

6 punktów karnych

 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu 

6 punktów karnych

 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 

8 punktów karnych

Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

15 punktów karnych

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

15 punktów karnych

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu 

15 punktów karnych

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 

15 punktów karnych

 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia 

15 punktów karnych

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 

8 punktów karnych

 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych 

6 punktów karnych

 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 

6 punktów karnych

 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 

6 punktów karnych

Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego,  nakazującego zatrzymanie pojazdu 

15 punktów karnych

 • Niezastosowanie się do:

-sygnałów świetlnych

8 punktów karnych

– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania  ruchem drogowym 

8 punktów karnych

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

8 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaków:

– B-2 „zakaz wjazdu”

5 punktów karnych

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

5 punktów karnych

– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-

22 „zakaz skręcania w prawo”

5 punktów karnych

-C-1 do C-12 ,,nakaz jazdy … “

5 punktów karnych

-F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

5 punktów karnych

-P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”

5 punktów karnych

-P-4 „linia podwójna ciągła”

5 punktów karnych

-B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

4 punktów karnych

-B-3 do B-7 „zakaz wjazdu … “

3 punktów karnych

-B-13 do B-19 „zakaz wjazdu … “

2 punktów karnych

 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 

1 punktów karnych

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

6 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaków:

– D-18 „parking” lub D-l 8b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking- miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29

5 punktów karnych

– P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 ,.miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 .,koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełno sprawnej”. umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D- 18, D-18a lub D-18b

5 punktów karnych

– B-35 .,zakaz postoju”. B-36 ,,zakaz zatrzymywania się”, B-37 ,,zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 ,,zakaz postoju w dni parzyste” lub B- 39 „strefa ograniczonego postoju”

2 punktów karnych

Naruszenie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów 

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

-na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

8 punktów karnych

-na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

8 punktów karnych

-pojazdom szynowym

8 punktów karnych

-rowerzystom

8 punktów karnych

-podczas zmiany pasa ruchu

5 punktów karnych

-w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5 punktów karnych

-podczas włączania się do ruchu

5 punktów karnych

-podczas cofania

5 punktów karnych

 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5 punktów karnych

 • Naruszenie zakazu zawracania

5 punktów karnych

 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

2 punktów karnych

 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej 

10 punktów karnych

Naruszenie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

– powyżej 50 km/h, za wyjątkiem tego naruszenia na obszarze zabudowanym

15 punktów karnych

– od 41 do 50 km/h

13 punktów karnych

– od 31 do 40 km/h

10 punktów karnych

– od 21 do 30 km/h

6 punktów karnych

– od 11 do 20 km/h

6 punktów karnych

 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 

2 punktów karnych

– o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

15 punktów karnych

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 

7 punktów karnych

 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

6 punktów karnych

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania:

– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

15 punktów karnych

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

8 punktów karnych

-na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

8 punktów karnych

-na skrzyżowaniach

8 punktów karnych

– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

8 punktów karnych

– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

8 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

8 punktów karnych

 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

6 punktów karnych

 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 

6 punktów karnych

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł

 – od zmierzchu do świtu

4 punktów karnych

– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2 punktów karnych

– w okresie od świtu do zmierzchu

2 punktów karnych

– w tunelu, niezależnie od pory doby

4 punktów karnych

 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

– przednich

2 punktów karnych

– tylnych

2 punktów karnych

 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3 punktów karnych

 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 

3 punktów karnych

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania:

-na drodze ekspresowej lub autostradzie

8 punktów karnych

-w tunelu, na moście lub wiadukcie

2 punktów karnych

 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 

2 punktów karnych

 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju za wyjątkiem naruszenia na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów

2 punktów karnych

 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 

1 punktów karnych

 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 

3 punktów karnych

 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w po jeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 

3 punktów karnych

 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” 

2 punktów karnych

 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2 punktów karnych

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego  właściwym warunkom technicznym 

2 punktów karnych

 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku  

5 punktów karnych

 • Naruszenie zakazu:

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd,  jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

10 punktów karnych

 • Naruszenie przez kierującego zakazu:

– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2 punktów karnych

 • Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 

3 punktów karnych

 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 

1 punktów karnych

 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

2 punktów karnych

 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 

5 punktów karnych

 • Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 1 O m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 1 O m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

8 punktów karnych

 • Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień 

5 punktów karnych

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 

6 punktów karnych

 • Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych 

4 punktów karnych

 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 

2 punktów karnych

– kierującego innym pojazdem

1 punktów karnych

 • Naruszenie przepisów dotyczączych przewozu osób niepełnosprawnych przez:

– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

2 punktów karnych

 -kierującego innym pojazdem

1 punktów karnych

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 

-1 osobę

1 punkt karny

– 2 osoby

2 punkty karne

– 3 osoby

3 punktów karnych

– 4 osoby

4 punktów karnych

– 5 osób

5 punktów karnych

– 6 osób

6 punktów karnych

– 7 osób

7 punktów karnych

– 8 osób

8 punktów karnych

– 9 osób

9 punktów karnych

-10 osób lub więcej

10 punktów karnych

 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

 -liczba osób przekracza 5

3 punktów karnych

– osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

3 punktów karnych

 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie

2 punktów karnych

 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

2 punktów karnych

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!