Nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich. Wzory dokumentów i pieczątek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców2)

Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego prowadzonego w celu ustalenia istnienia lub brakuprzeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanego dalej „badaniem lekarskim”;

2)  zakres:

a)  badań lekarskich,

b)  konsultacji u lekarzy specjalistów,

c)  pomocniczych badań diagnostycznych;

3)  jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

4)  wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „uprawnionym lekarzem”;

5)  dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;

6)  podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;

7)  wysokość opłaty za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!