Nowe rozporządzenie w sprawie komisji pytań egzaminacyjnych. W obsadzie tłumacz ukraińskiego

Opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Rozporządzenie określa:

– szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „komisją”;

– szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;

– wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.

W skład komisji wchodzą:

– przewodniczący komisji, o którym mowa w art. 57a ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami;

– sekretarz komisji, o którym mowa w art. 57a ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami;

– 31 członków komisji, będących specjalistami co najmniej w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego, posiadający doświadczenie w kierowaniu pojazdem, w tym:

a) 6 osób posiadających uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D albo A, B i C, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51 ustawy o kierujących pojazdami, lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów kwalifika- cyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy o transporcie drogowym,

b) 6 osób posiadających uprawnienia instruktora, o którym mowa w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami, w za- kresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D albo A, B i C, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) 3 osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, o którym mowa w art. 117 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D od co najmniej trzech lat,

d) 2 osoby posiadające uprawnienia w zakresie medycyny ratunkowej,

e) 2 osoby, które ukończyły studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie psychologii,

f) 2 osoby, które ukończyły studia na kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania,

g) 1 osoba posiadająca znajomość języka angielskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej C1,

h) 1 osoba posiadająca znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej C1,

i) 1 osoba posiadająca znajomość języka niemieckiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej C1,

j) 2 osoby posiadające znajomość polskiego języka migowego udokumentowaną certyfikatem tłumacza polskiego języka migowego,

k) 5 osób, których wykształcenie lub doświadczenie zawodowe obejmuje tematykę ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego.

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!