zdajtesty.pl

Niepełnosprawni zwolnieni z opłat za prawo jazdy!

Nowela ustawy o kierujących została przyjęta w senacie i obejmuje min.:

  1. zwolnienie z opłaty za część praktyczną egzaminu na prawo jazdy jeżeli egzamin odbywa się z wykorzystaniem pojazdu podstawionego przez osobę zdającą,
  2. Utworzenie portalu internetowego z wykazem dostępnych pojazdów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz wykaz szkół jazdy dysponujących w/w pojazdami.

Trybunał konstytucyjny w 2016 roku orzekł, że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. Obecnie kwota egzaminu z podstawionym samochodem dla osoby niepełnosprawnej wynosi 50 % ceny regularnej. Przeciętny koszt wynajmu tego typu auta na egzamin wynosi 200 zł.

Przypominamy stare artykuły 53 oraz 54 (o braku obowiązku rejestrowania przebiegu egzaminu) z Ustawy o Kierujących:

Art. 53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.
2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu pań-stwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia po-jazdu w terminie, o którym mowa w ust. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódz-kiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
4. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wy-znaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

Art. 54. 1. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.
2. Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
3. Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie innych uprawnień prawa jazdy niż kategorii B przy zastosowaniu urządzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowa-dzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:
1) osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia;
2) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
6. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!