Niepełnosprawni zwolnieni z opłat za prawo jazdy!

Nowela ustawy o kierujących została przyjęta w senacie i obejmuje min.:

  1. zwolnienie z opłaty za część praktyczną egzaminu na prawo jazdy jeżeli egzamin odbywa się z wykorzystaniem pojazdu podstawionego przez osobę zdającą,
  2. Utworzenie portalu internetowego z wykazem dostępnych pojazdów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz wykaz szkół jazdy dysponujących w/w pojazdami.

Trybunał konstytucyjny w 2016 roku orzekł, że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. Obecnie kwota egzaminu z podstawionym samochodem dla osoby niepełnosprawnej wynosi 50 % ceny regularnej. Przeciętny koszt wynajmu tego typu auta na egzamin wynosi 200 zł.

Przypominamy stare artykuły 53 oraz 54 (o braku obowiązku rejestrowania przebiegu egzaminu) z Ustawy o Kierujących:

Art. 53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.
2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miała być przeprowadzona część praktyczna egzaminu pań-stwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie egzaminu i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia po-jazdu w terminie, o którym mowa w ust. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódz-kiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
4. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana ma wy-znaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

Art. 54. 1. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku.
2. Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuje się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
3. Dopuszcza się rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie innych uprawnień prawa jazdy niż kategorii B przy zastosowaniu urządzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowa-dzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:
1) osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia;
2) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
6. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.