Projekt rozporządzenia dla nowych znaków. Strefa czystego transportu.

Rozporządzenie ministra infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się artykuł 60d. Znak D-54 “strefa czystego transportu” oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Znak D-55 “koniec strefy czystego transportu” oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.
Dodaje się rysunki D-54 i D-55.

zdajtesty.pl

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych został opracowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym..

Podstawą do podjęcia prac legislacyjnych w celu dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), która wymaga określenia znaków drogowych do oznaczania stref czystego transportu.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę przepisów rozporządzenia w zakresie niezbędnym dla określenia wyżej wymienionych nowych znaków drogowych, tj. ustala znaki drogowe i ich wzory graficzne.

Krótszy termin wejścia w życie wynika z faktu, że wymagania dotyczące oznaczania znakami drogowymi stref czystego transportu, weszły w życie wraz z wejściem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w związku z czym, w chwili obecnej istnieje możliwość tworzenia stref czystego transportu. Brakuje natomiast określenia znów drogowych oznaczających te strefy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.