Wpłynął projekt nowych znaków drogowych. D-51a i D-51b

Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.

Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynęły projekty odnośnie zmiany rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych.

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” stosuje się
w celu poinformowania kierujących pojazdami o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenie rejestrujące działające samoczynnie.

Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia rejestrujące działające samoczynnie. Znak D-51b umieszcza się na końcu odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości, w przekroju poprzecznym drogi, w którym znajduje się urządzenie rejestrujące wyjazd z odcinka drogi objętego kontrolą średniej prędkości.

Zakładają one zmianę sposobu informowania kierujących pojazdami – za pomocą znaku drogowego – o odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości, a także wprowadza znak informujący o końcu tego odcinka.

Rozwiązanie zawarte w dotychczas obowiązujących przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1393, z późn. zm.), w postaci znaku D-51 „automatyczna kontrola prędkości” z tabliczką tekstową podającą długość odcinka objętego kontrolą prędkości, jest zbyt mało czytelne i rozpoznawalne dla kierujących pojazdami. Projektowane przepisy rozporządzenia wprowadzają nowe znaki D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” i D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” wskazujące początek oraz koniec odcinka objętego kontrolą średniej prędkości. Znak D-51a uprzedza o odcinku, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie, natomiast znak D-51b informuje o końcu odcinku, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Ponadto na znaku D-51a umieszcza się miniaturę znaku B-33 wskazującą dopuszczalną prędkość jazdy, wynikającą z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym albo znaku drogowego, na odcinku objętym kontrolą.

W obecnym stanie prawnym znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego prędkości wyróżnia tego typu pomiar wyłącznie przez umieszczenie tabliczki pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego (odcinkowego) pomiaru prędkości na drodze. Ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, występuje potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru.

W związku z powyższym, projektowane przepisy wprowadzają dla urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości nowy znak D-51a – posiadający odmienną grafikę w stosunku do znaku D-51 – wskazujący odcinek drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości oraz znak D-51b oznaczający koniec tego odcinka.

Ponadto, projekt rozporządzenia rozszerza zakres stosowania tabliczki T-1a
o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekty rozporządzeń do ściągnięcia bezpośrednio:

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!