Uchwalona nowelizacja PORD. Koniec obowiązku okazywania prawa jazdy.

Sejm RP 24 lipca 2020 roku uchwalił ustawę, która zmienia zapisy w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy opisane niżej wchodzą w życie trzy miesiące od ogłoszenia.

Przede wszystkim za około trzy miesiące nie będzie obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do kierowania. Do tej daty “Kieruj?ący? poja?zdem jest (był) obowi??ązany? mie?ć pr??zy sobie i okazywać? na ??żądanie uprawnionego organu w?ymagane dla danego rodz?aju pojazdu lub kieruj?ącego – dokument stwierd?zaj?ący? uprawnienie do kierowania pojazdem”. Jest to kolejny dokument po dowodzie rejestracyjnym, który nie będzie wymagany przy kontroli.

Dzięki nowelizacji ustawy zapis będzie brzmiał: “Kieruj?ący? poja?zdem jest obowi??ązany? mie?ć pr??zy sobie i okazywać? na ??żądanie uprawnionego organu w?ymagane dla danego rodz?aju pojazdu lub kieruj?ącego – dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem”.

Następnym punktem nowelizacji jest nowy pojazd uprzywilejowany “Biura Nadzoru Wewnętrznego”.

Zniesienie “kwadratowych” tablic w pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Unormowane zostały przepisy dla tablic rejestracyjnych pod względem nadużyć tablic zmniejszonych wymiarów, montowania w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu oraz nakaz utrzymywania ich w nienagannej czystości. “Zabrania się umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone. Zabrania się umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.”

Zniknie obowiązek naklejania nalepki kontrolnej na przednią szybę pojazdu. Nalepki przestaną być wydawane podczas rejestracji pojazdu.

Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!