Ostateczne wysokości kwot grzywien zatwierdzone przez Senat i złożone do podpisu przez Prezydenta RP

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym grzywnę wymierza się w wysokości do 30 000 złotych  Jeżeli następstwem powyższego wykroczenia jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych  …

Ostateczne wysokości kwot grzywien zatwierdzone przez Senat i złożone do podpisu przez Prezydenta RP Czytaj dalej »