Łatwiej będzie stracić prawo jazdy. Punkty karne po nowemu oficjalnie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 roku w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego opublikowane.

Rozporządzenie określa warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego, sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, sposób i tryb udzielania osobie wpisanej do ewidencji informacji i wydawania zaświadczeń o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.
Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej w systemach teleinformatycznych Policji. Jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia popełnione przez tego kierującego, przypisując każdemu z tych naruszeń odpowiadającą mu liczbę punktów. 

W ewidencji gromadzi się informacje dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego ujawnionych lub stwierdzonych przez Policję oraz inne organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenia w ruchu drogowym lub do prowadzenia czynności wyjaśniających lub postępowań w sprawach tych naruszeń, przekazane Policji przez te organy do celów prowadzenia ewidencji. 

Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierującego wpisanego do ewidencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – komendant wojewódzki Policji właściwy dla miejsca popełnienia ostatniego z naruszeń wpisanych do ewidencji. 


Naruszenia skutkujące otrzymaniem 15 punktów karnych

 • Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo 
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście 
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia 
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h 
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” 
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały 
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych 
 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 14 punktów karnych

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 61 do 70 km/h 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 9 osób 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 13 punktów karnych

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 51 do 60 km/h 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 8 osób 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 12 punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 
 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej 
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 7 osób 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 11 punktów karnych

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 6 osób 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 10 punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany 
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany 
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 
 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie 
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku 
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu 
 • Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 5 osób 
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 9 punktów karnych

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 4 osoby

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 8 punktów karnych

 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu 
 • Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych 
 • Niestosowanie się do znaków B-2 „zakaz wjazdu” 
 • Niestosowanie się do znaków B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” 
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” 
 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 
 • Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu 
 • Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 3 osoby

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 7 punktów karnych

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 26 do 30 km/h 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 2 osoby

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 6 punktów karnych

 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 
 • Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką 
 • Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 
 • Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie 
 • Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” 
 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 1 osobę 
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 5 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaków B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” 
 • Niestosowanie się do znaków C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” 
 • Niestosowanie się do znaków D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” 
 • Niestosowanie się do znaków P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” 
 • Niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła” 
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 
 • Naruszenie zakazu zawracania 
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 25 km/h 
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 
 • Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz
  w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo
  w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 
 • Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie 
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami 
 • Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 
 • Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych 
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie 
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 4 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 
 • Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu 
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem 
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 3 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaków B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” 
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 16 do 20 km/h 
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 2 punktów karnych

 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” 
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 15 km/h 
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu 
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych 
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej 

Naruszenia skutkujące otrzymaniem 1 punktu karnego

 • Niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju” 
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów 
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h 
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1951

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!