Nowelizacja ustawy o kierujących. Pojazd trójkołowy a ustawy.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kierujących, dzięki której kierowcy kat. B z co najmniej 3 letnim stażem będą mogli poruszać się również pojazdem trójkołowym bez ograniczeń pojemności skokowej.

Przyjrzyjmy się definicji motocykla z ustawy prawo o ruchu drogowym:

45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

czyli motocykl to:

  1. motocykl dwukołowy powyżej 50 cm3
  2. motocykl z bocznym wózkiem – wielośladowy powyżej 50 cm3
  3. pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół powyżej 50 cm3

Wynika z tego, że pojazd trójkołowy mieści się w ustawowej definicji motocykla.

ART. 6.2 punkt 3 ustawy o kierujących.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do  masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Zapis w ustawie o kierujących do tej pory zezwalał na poruszanie się posiadającym kategorię B wszelkimi motocyklami z ograniczeniem pojemności skokowej do 125 cm3.  Czyli mogliśmy poruszać się również pojazdem trójkołowym o pojemności większej niż 50 cm3 i mniejszej niż 125 cm3.

Nowelizacja ustawy w takim razie zakłada zniesienie ograniczenia pojemności dla motocykla w jednym tylko wyjątku z definicji (nr 3). Niewiadomą jest czy pojazd trójkołowy wyjdzie z definicji motocykla i zostanie oddzielną definicją w ustawie PORD. Jeżeli ustawodawca zmieni  punkt 6.2.3 UOK dodając zapis „oraz pojazdem trójkołowym” będzie to nielogiczne ze względu na dublujące się określenia motocykla i wprowadzi zamieszanie. Najprostszym rozwiązaniem byłaby zmiana w ustawie PORD i dodanie definicji, która mogła by brzmieć „pojazd trójkołowy – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 o symetrycznym rozmieszczeniu kół; – wtedy zapis miałby sens. Jednakże z oficjalnego komunikatu o nowelizacji znajdziemy tylko wzmiankę o zmianie samej ustawy o kierujących pojazdami.

Oficjalna informacja ze strony prezydenta RP:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 października 2018 r.

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa wprowadza zmiany, zgodnie z którymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B będzie uprawniało jego posiadacza do kierowania także motocyklem trójkołowym, pod warunkiem posiadania prawa jazdy tej kategorii od co najmniej 3 lat. Dotychczas uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługiwało wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A (upoważniającego do prowadzenia motocykla), pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 roku życia).

Zmiana rozszerzająca uprawnienie do prowadzenia motocykli trójkołowych dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B (o ile posiadacz ma to prawo jazdy od 3 lat) uzasadniona jest uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Niektóre rodzaje niepełnosprawności wykluczają bowiem odbycie egzaminu na prawo jazdy kategorii A, pozwalając jednak na uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Ustawa wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia.

PROJEKT Ustawy
USTAWA
z dnia ………… 2018 r.
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z
2017 r. poz. 978) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kategorii B uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym
– pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”

MaFi

 

 

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!