Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących z 1 stycznia 2019

Już oficjalnie zmieniła się definicja motocykla, uwzględniono w niej zmiany dotyczące rozszerzenia uprawnień dla motocykli trójkołowych.

Do 31.12.2018 punkt miał brzmienie:

45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

Od 1 stycznia 2019:

45) motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.5))

Oprócz tego zmieniły się przepisy w ustawie dla kierujących, dotyczące pieczątek ośrodka szkolenia kierowców. Do tej pory zapis uwzględniał, że „Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzór pieczęci ośrodka szkolenia kierowców”. Po nowelizacji zapis zostaje usunięty. Wygląda on następująco:

1) w art. 32 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. d;

Zostaje również usunięty zapis o pieczęci instruktora i wykładowcy. Zapis który wcześniej określał, że „Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia wzór pieczęci instruktora i wykładowcy” dostaje brzmienie:

2) w art. 40 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. d;

To samo się tyczy pieczątki egzaminatora: Zapis archiwalny brzmi: „Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.”

Po zmianach zostaje usunięty zwrot „pieczęci imiennej”

3) w art. 66 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) wzór legitymacji egzaminatora.”.

I ostatni zapis z nowelizacji:

Legitymacje instruktorów i egzaminatorów wydane zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 40 ust. 1 lub art. 66 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 29 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc przez okres, na jaki zostały wydane.


Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!