Projekt zmiany ustawy o transporcie oraz o kierujących. Dotyczy min. Rozszerzenia uprawnień dla posiadaczy kat. B

W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (min. Ustawa o kierujących) z dnia 30 stycznia 2020 roku znajdziemy zapis o zwiększeniu limitu wagowego pojazdów kategorii B po spełnieniu odpowiednich warunków.

Aktualny zapis stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania: kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, 

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

W projekcie, który udostępniamy do pobrania pod artykułem proponowane zmiany miałyby brzmieć następująco:

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania kategorii B pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

  1. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego
    dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. 
  2. pojazdem, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. aa, może kierować osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B od co najmniej  2 lat.

Paliwa alternatywne to: 

energia elektryczna

wodór

gaz ziemny.

Projekt zmian trafił do konsultacji publicznych.

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!