Nowe znaki już oficjalnie w nowelizacji rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych

W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 60b otrzymuje brzmienie:
§ 60b. 

1. Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
2. Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
3. Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia:

a) w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE”: 

– w grupie „Znaki informacyjne” po pkt 66 dodaje się pkt 66a i 66b w brzmieniu: 

66a) D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”;
66b) D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”;”, 

– w grupie „Tabliczki do znaków drogowych” pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) 

T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego do początku (końca) drogi, odcinka drogi lub pasa ruchu;”, 

\b) w zestawieniu wzorów graficznych znaków w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki informacyjne” dodaje się rysunki D-51a i D-51b: 

D-51a 
D-51b

Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” z tabliczką z napisem „Kontrola średniej prędkości na odcinku…” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązuje do czasu zastąpienia znakami D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” i D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zostaw komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!