Poseł złożył interpelację o stosowaniu odblaskowych znaków nie wiedząc, że takie funkcjonują od lat.

PYTANIE

Interpelacja nr 32634

do ministra infrastruktury

w sprawie oznakowania przejść dla pieszych

Zgłaszający: Artur Szałabawka

Data wpływu: 15-07-2019

Szanowny Panie Ministrze,

piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego należą do grupy osób najbardziej narażonych na utratę życia lub zdrowia podczas zdarzeń drogowych z ich udziałem. Każde takie zdarzenie kończy się mniejszym lub większym uszczerbkiem na zdrowiu. Bezpieczeństwo pieszych, oprócz ich własnego zachowania, zależy przede wszystkim od jakości oznakowania przejść dla pieszych. Jednak nie wszystkie przejścia dla pieszych są oświetlone, a namalowane oznakowanie poziomie podlega ścieraniu z biegiem czasu. Zdaniem ekspertów elementy odblaskowe siedmiokrotnie zwiększają szansę, że kierowca zauważy obiekt oznakowany w ten sposób. W tym przypadku kluczowe jest zastosowanie takich materiałów na części informacyjnej znaków: D-6 – „przejście dla pieszych”, D-6A – „przejazd dla rowerów” oraz D-6B – „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”, czyli wykonanie ich w technologii odblaskowej – znak błyszczący światłem odbijanym od swojej powierzchni.

Z uwagi na znaczną liczbę wypadków z udziałem pieszych, czy zostaną wprowadzone przepisy nakładające na zarządców dróg obowiązek oznakowania ww. znaków w opisanej formie?

ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 32634 Pana Posła Artura Szałabawki w sprawie oznakowania przejśćdla pieszych, poniżej przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie uprzejmie wskazuję, że decyzję o zastosowaniu w organizacji ruchu odpowiednich znaków podejmuje właściwy organ zarządzający ruchem, który w myśl przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu. Natomiast zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 tego rozporządzenia organ ten zatwierdza projekt organizacji ruchu, akceptując tym samym rodzaj i sposób umieszczenia znaków drogowych.

Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zgodnie z którym:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,
  • marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,
  • starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
    Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmujązarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu.
    Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na podstawie przywołanych wyżej przepisów – jest prezydent miasta.
    Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.W odpowiedzi na pytanie postawione w interpelacji uprzejmie informuję Pana Marszałka,że w obowiązującym stanie prawnym szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych, w tym również dla znaków informacyjnych oznaczających przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (tj. znaków: D-6, D-6a, oraz D-6b), określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).Zgodnie z przepisami pkt 1.2.2 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłowąreakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe. W przypadku znaków D-6, D-6a, D-6b na drogach wszystkich klas obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Ponadto należy podkreślić, że dopuszcza się wykonywanie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.

Wobec przywołanych wyżej przepisów w zakresie wymagań widoczności znaków drogowych – wskazanych w interpelacji Pana Posła Artura Szałabawki – które nakładają obowiązek stosowania materiałów odblaskowych do wykonywania lica znaków drogowych, nie widzę uzasadnienia do wprowadzenia dodatkowych regulacji w przedmiotowym zakresie.

poważaniem,

z upoważnienia Ministra InfrastrukturyRafał Weber

Sekretarz Stanu

Zostaw Komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!